in

பக்கவாதம், முடக்கு வாதம் வர்மத்தில் தீர்வு விளக்குகிறார் A. விஜய் பிரபு

நோய்களுக்குத் தீர்வு – வர்மம்

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

நோக்கு வர்மம் மருத்துவம் பற்றி விளக்குகிறார் மருத்துவர் A. விஜய் பிரபு

திசை மாறிய வர்மம், மர்மம் இருக்கிறது. விளக்குகிறார். A. விஜய் பிரபு